Aanmelden

Aanmelden

*Lees onderin verder, over de aanpassing voor ‘aanmelden vierjarigen’, i.v.m. de aannamestop voor schooljaar 2023-2024.

Stappenplan aanmelden
Wat leuk dat u interesse heeft om uw zoon/dochter aan te melden op Basisschool Wandelbos. Lees voor uitleg en informatie rondom de aanmelding, ons ‘Protocol aanmelden’, waarin u precies kunt zien hoe de aanmelding in zijn werk gaat. Hieronder kunt u alvast in het kort lezen, welke stappen u dient te nemen:

 1. U kunt contact opnemen met de administratie van school. Samen kunt u dan een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met de directeur en een rondleiding door de school. (Klik hiervoor de contact gegevens, pagina opent in nieuw tabblad)
 2. Mocht er interesse zijn ná de rondleiding, dan wordt een intakegesprek met de Intern Begeleider van de school ingepland om verder kennis te maken en specifiek de ontwikkeling van uw zoon/dochter te bespreken.
 3. Als u het aanmeldformulier hebt meegekregen, vult u deze thuis volledig in en levert deze weer bij de administratie in. Belangrijk is dat beide ouders met gezag het aanmeldformulier ondertekenen.
 4. Vervolgens bespreken de directeur en de Intern Begeleider alle informatie en bepalen of plaatsing op basisschool Wandelbos mogelijk is.

Wettelijke afspraken
Voor uw kind op onze school kan starten, moet hij/zij worden ingeschreven. Voor het aanmelden gelden de volgende wettelijke afspraken;

 • Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op een basisschool.
 • Aanmelden op een school moet schriftelijk gebeuren door de ouders.
 • Aanmelden moet minimaal 10 weken voor de eerste schooldag.
 • Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra hulp/ondersteuning nodig heeft, dan zijn ze verplicht dit te melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie uit onderzoeken e.d. aan de school doorgeven.
 • De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat als de school de extra ondersteuning niet zelf kan bieden, zij in overleg gaat met andere scholen. Ouders wordt een passende onderwijsplek aangeboden waar het kind wel kan starten. De school heeft 10 weken de tijd om voor een passende plek te zorgen.

Belangrijke informatie ‘aanmelden vierjarigen’ (oktober 2023)

Vanaf schooljaar 2023-2024 hanteren we met betrekking tot het plaatsen van nieuwe leerlingen, die 4 jaar worden, onderstaande richtlijnen:

In ons schoolgebouw is ruimte voor 12 groepen. Het maximaal leerlingenaantal in de onderbouw (groepen 1 t/m 3) is 140 leerlingen (maximaal 28 leerlingen per groep)
Wanneer het leerlingaantal van 84 bereikt is in de groepen 1-2, plaatsen wij geen nieuwe leerlingen meer in dat betreffende schooljaar. Aanmelden is dan niet meer mogelijk, we verwijzen ouders door naar een andere school in de buurt.

Voor het schooljaar 2023-2024 zitten de groepen 1-2 vol. Er is geen plek meer om 4jarigen te laten starten, uitgezonderd:

 • Kinderen met een oudere broer of zus, die momenteel op basisschool Wandelbos zit
 • Kinderen die vóór 27 mei 2024, vier jaar worden en Kinderdagverblijf Wipwap zitten. Vanwege de intensieve samenwerking binnen ons kindcentrum, mogen deze kinderen alsnog starten.

Vanwege de afsluitende activiteiten in de groepen 1 en 2 in de laatste maanden van het schooljaar, kunnen kinderen vanaf 6 weken tot het einde van het schooljaar, die dan 4 jaar worden, (nog) niet geplaatst worden op school. We hebben hiertoe besloten omdat we graag de jongste kinderen ook onze volledige aandacht willen geven. Dat betekent dat leerlingen die ná 27 mei vier jaar worden, van harte welkom zijn op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.

Algemene maatregelen die gelden voor de overige groepen (4 t/m 8):

 • In alle groepen 4 t/m 8 hanteren we eveneens een maximaal aantal leerlingen van 28.
 • Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan, gedurende het schooljaar, alleen in overleg en kan per situatie verschillend zijn. Dit is altijd maatwerk.
 • Tussentijdse instroom vanwege verhuizing naar Tilburg kan eventueel plaatsvinden na een zorgvuldige beoordeling van de situatie, de belangen van de leerling en de grootte van de betreffende groep.
 • Broertjes en zusjes van leerlingen die al op onze school zitten, gelden als uitzondering op de regel dat er geen nieuwe leerlingen meer worden aangenomen als de groep vol is. Deze uitzondering geldt ook voor de onderbouwgroepen 1-2.
 • Binnen Tilburg West zorgen wij, met vier scholen voor een passende plek in het reguliere onderwijs.

Sinds de invoering van passend onderwijs (1-8-2014) hebben schoolbesturen een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Dit hoeft echter niet als de school vol is.

Wij hebben bovenstaande maatregelen moeten nemen in samenspraak met het college van bestuur van onze school, Stichting Xpect Primair en de Medezeggenschapsraad van onze school. Wij delen de mening dat, indien het leerlingenaantal in de groepen verder toeneemt, de kwaliteit van ons onderwijs niet gewaarborgd kan worden.

 

Scroll naar boven