Medezeggenschapsraad (MR) op onze school

Wist u dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben? Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het team en ouders. Elke basisschool heeft verplicht een medezeggenschapsraad die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Best belangrijk dus!

De MR komt meerdere keren per jaar bij elkaar en praat over zeer uiteenlopende onderwerpen. Deze vergaderingen zijn openbaar; u bent dus altijd welkom op deze vergaderingen! De notulen zijn op te vragen bij Ilja (secretaris van de MR). Openheid is belangrijk, de MR komt ten slotte op voor de belangen van onze kinderen.

Het jaarverslag van de MR staat op de website.

Afgelopen 12 december is de MR weer bijeen geweest voor een vergadering. Hierbij voor u enkele punten uit dit overleg:

  • Verkeersveiligheid en verkeerslessen. Hoe is het nu met de verkeersveiligheid rondom de school? Zie ook het artikel elders in de nieuwsbrief.
  • De begroting voor 2018-2021 is door Roberto gepresenteerd.
  • Het gaat goed met de basisschool, veel kinderen die op de WipWap zitten, komen daarna op Basisschool Wandelbos.
  • Het ziekteverzuim op onze school is bijzonder laag, complimenten voor onze leerkrachten!
  • Roberto is bezig alle groepen een klassenbezoek te brengen. Hij doet dat samen met Ilja en een onderwijsadviseur. Zij bekijken waar de behoefte ligt in de groepen met als doel het verhogen van de onderwijskwaliteit.
  • Er is een groepje gestart dat zich buigt over de aanpassing van het schoolplein op een paar punten. Het plan is om drie wadi’s aan te gaan leggen met als doel regenwater op te vangen voor hergebruik. Een wadi is een beplante greppel met een doorlatende bodem. Hierdoor leren kinderen bewuster om te gaan met water. Het plan is uniek in Tilburg en daarmee wordt Wandelbos niet alleen een groene school, maar ook een beetje blauw!
  • Vandaag hebben de leerkrachten gestaakt. Roberto is samen met tien collega’s naar het Koningsplein in Tilburg geweest voor het manifest.
  • Woensdagavond 13 december geeft Roberto een presentatie aan ouders over zijn eerste 100 dagen op Wandelbos. Tevens vertelt hij over zijn visie voor de komende jaren.

Vragen? Laat ze ons horen!

Hartelijke groet,

Juffrouw Bibianne, juffrouw Adrienne, juffrouw Ilja, Tim Chorus, Dennis Roepan en Alma Leistra

Scroll naar boven