Nieuws vanuit de MR

Wat doet de MR op basisschool Het Wandelbos?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen afgevaardigden van ouders/verzorgers en van leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

De ouders/verzorgers en leerkrachten die zitting hebben genomen in de MR, mogen in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar ze kunnen zaken waar ze zich zorgen over maken of waar ze ideeën over hebben op de agenda laten zetten. Hierbij wordt input gevraagd van, voornamelijk, ouders/verzorgers van kinderen van basisschool Het Wandelbos.

Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar de MR instemmingsrecht over heeft:

 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de schoolgids
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan, hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag je als MR ook advies uitbrengen. De MR kan veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de verkeersveiligheid rond de school
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
 • het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • de wijze van opstellen van de rapporten van de kinderen
 • de formatie
 • de begroting
 • het schoolplein

Wie zijn de leden van de MR van basisschool Het Wandelbos?

Ouders/verzorgers: Alma Leistra, Dennis Roepan en Tim Chorus

Leerkrachten: juffrouw Bibianne en juffrouw Adrienne

Hoe kan je als ouder iets ter sprake brengen binnen de MR vergadering?

Als u als ouder/verzorger graag iets besproken wilt hebben in de MR vergadering, dan kunt u dit persoonlijk doorgeven bij één van de leden van de MR. Via mail kan ook: mrwandelbos@xpectprimair.nl.

Ten slotte

De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. Om een standpunt met betrekking tot instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR frequent overleg met de directeur, Roberto van Dalen.

Groet,

mr. Tim Chorus

Voorzitter Medezeggenschapsraad

Scroll naar boven