Nieuwsbrief 22 augustus 2019

Beste ouders,
Ná een fijne zomervakantie is het dan eindelijk zover; we zijn weer begonnen. Vorig schooljaar startten er op onze school 214 kinderen, nu zijn dat er 245. Dit houdt in dat er één groep is bijgekomen. Meneer Maarten zit nu helemaal achterin de gang in een nieuw lokaal en zijn oude lokaal is nu omgetoverd in een bovenbouwlokaal. Wat is er allemaal gebeurd in de zomervakantie?Op school is hard gewerkt en het resultaat mag er dan ook zeker zijn. Een hele nieuwe aula, met daarin een nieuwe speelzaal voor onze jongste leerlingen. Het podium heeft een flinke opknapbeurt gekregen en past nu helemaal in de stijl van de school.
De hoofdingang is ook helemaal veranderd. Het hout aan de buitenkant hebben we doorgetrokken naar binnen waardoor de natuur ook in de school terug begint te komen. Als laatste is er een echt biolab gemaakt, waar de kinderen les krijgen van meneer Jael.
Wat is er veranderd op het personele vlak? Naast onze nieuwe juffen in groep 3 en 7 (juf Cynthia en juf Yvonne) willen we ons onderwijs ook op het gebied van verrijking verder vormgeven. Het afgelopen jaar was juf Lies om de vrijdag aanwezig om met groepjes kinderen aan de slag te gaan. Vanaf dit schooljaar zal juffrouw Lies iedere dinsdag aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat onze leerlingen, die behoefte hebben aan meer uitdaging en verdieping, ook op maat worden bediend.

Naast deze ondersteuning aan de bovenkant, investeren we ook in ondersteuning binnen de groepen. Zo zijn juf Melanie en meneer Geza 5 dagen in de week op onze school en zal juf Adrienne vanaf september 1 dag in de week worden ingezet om de middenbouwgroepen te ondersteunen.

Bent u benieuwd naar onze speerpunten voor het komende jaar? Kom dan naar de informatieavond op woensdag 28 augustus. Vanaf 19.30 uur vertel ik u wat onze plannen zijn. Aansluitend kunt u met de leerkracht van uw eigen kind mee naar de klas om daar uitleg te krijgen over het reilen en zeilen in de groep. Ik hoop op weer net zo’n grote opkomst als het afgelopen jaar!

En hoe gaan we dan met u communiceren? Zoals u weet verschijnt onze Nieuwsbrief om de week op donderdag. Ik weet dat deze brief goed wordt gelezen, maar ben me er ook van bewust dat de communicatie vanuit school in de toekomst nog krachtiger kan. Op dit moment zijn we dan ook de mogelijkheden van een aantal app’s aan het onderzoeken. App’s die gebruikt kunnen worden om u als ouder goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen op school en van de activiteiten van de groep waarin uw kind zit. Ik hoop u hier op korte termijn meer over te kunnen vertellen.

Rest mij u nog te vertellen dat alle kinderen op donderdag 22 augustus twee brieven mee krijgen. De eerste brief gaat over de vrijwillige ouderbijdrage. Het is van belang dat deze bijdrage door ouders wordt betaald, omdat we anders de leuke activiteiten in de toekomst niet meer kunnen doen.De tweede brief (voor- en achterkant) gaat over persoonlijke gegevens. Deze brief willen we graag van iedereen terug zodat de leerkrachten over de juiste gegevens beschikken.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 september.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

De school is weer begonnen!

Het schooljaar is weer begonnen en dit houdt in dat we onze afspraken nog eens met u delen. Daarom graag aandacht voor het volgende:

De eerste zoemer gaat om 8.20 uur, de deuren gaan dan open. De leerkrachten staan bij de klassendeur om de kinderen te begroeten.

 • Kinderen van de groepen 1-2 gaan via de ingang bij de zandbak
 • Kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan door de midden ingang
 • Kinderen van de groepen 3 en 4 gaan door de hoofdingang.

Om 8.30 uur sluiten de deuren voor de groepen 1-2 en 5 t/m 8. Mocht u dan nog in de school zijn dan kunt u vanaf maandag 26 augustus alleen nog via de hoofdingang weer naar buiten. De 2 andere ingangen blijven vanaf 8.30 uur gesloten. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 komen alleen naar binnen, zonder ouder(s). De ouders van leerlingen uit groep 3 mogen tot de herfstvakantie hun kind tot de klassendeur wegbrengen. Voor ouders van leerlingen uit de onderbouw geldt dat zij de leerlingen iedere dag in de klas af mogen zetten.

Wie gaat er mee naar de geitenboerderij?

Beste ouders van de middenbouw,

Voor de groepen 4, 4/5 en 5 zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers die mee kunnen gaan naar de geitenboerderij. De groepen 5 en 4/5 zijn pas in oktober aan de beurt, dus de vraag komt dan t.z.t. (respectievelijk 22-10 en 24-10).

Op dit moment zijn we dus op zoek naar ouders/ opa’s of oma’s/ verzorgers in het bezit van een auto, die met groep 4 naar de geitenboerderij in Haghorst willen gaan op 24 september 2019 (24-9-2019). We verzamelen om 9u op school en rijden om 9.15u richting de melkgeitenhouderij. We beginnen onze excursie op locatie om 10.00u.

Deze duurt ongeveer 1,5 uur en we zullen dus rond 12u/12.15u weer terug zijn op basisschool Wandelbos. Mocht u mee willen, graag melden bij juffrouw Kim van groep 4.

Alvast ontzettend bedankt voor het meedenken!

De verrijkingsklas gaat van start (o.l.v. juf Lies)

Dit schooljaar willen we vlot van start gaan met onze verrijkingsklas. De leerlingen die hieraan mee doen, volgen de lessen in het nieuwe lokaal, naast het lokaal van meneer Maarten. Deze leerlingen krijgen allemaal een eigen map die ze in bruikleen hebben. Wanneer ze niet meer in de verrijkingsgroep zitten, krijgen ze de inhoud mee naar huis. De map gaat steeds mee naar de eigen groep, zodat de leerlingen daar ook aan hun project kunnen werken. Ook kan de leerkracht zien waar de leerling mee bezig is. Afhankelijk van de samenstelling, zullen de vaste tijden (op dinsdag) van de diverse verrijkingsgroepen gecommuniceerd worden. Op dit moment is het voorlopig als volgt ingedeeld:

 • 8.30-10.15 Groepen 4 en 5 (start 24 september)
 • 10.45-12.15 Groepen 3 (start na de herfstvakantie)
 • 13.00-14.15 Groepen 6 en 7

Nieuws vanuit de onderbouw

Thema in de ruimte
Vanaf maandag 26 augustus starten wij in de onderbouw met het thema In de ruimte.Hierbij zijn spullen van thuis weer meer dan welkom. Dus mocht u thuis nog iets tegenkomen wat te maken heeft met de ruimte, laat het vooral meenemen door uw kind.

Nieuws vanuit de middenbouw

Leerdoelen
De juffen van de middenbouw hebben allemaal een goede start gemaakt met de leerlingen. Er wordt in de eerste week veel aandacht besteedt aan het herhalen van regels/afspraken én het uitleggen van materialen en leerdoelen. Er is in het programma ruimte voor persoonlijke aandacht naar de leerlingen toe, zodat de leerkracht deze beter in beeld heeft en gerichtere stof aan kan gaan bieden de komende periode.
Iedere leerling werkt op zijn eigen leerlijn en aan zijn eigen leerdoelen. Dit kan per les en per dag verschillen. Het is belangrijk om te weten dat elke leerling een eigen vaardigheid heeft en hem hier zoveel mogelijk in te stimuleren, zodat ook het zelfvertrouwen groeit. Wij gaan dit jaar elke leerling helpen om te groeien. Immers, die groei komt vanuit intrinsieke motivatie. Mocht u hulpmiddelen/tips hebben, schroom dan niet om de leerkracht te helpen. Loop vooral na schooltijd eens binnen. Samen laten wij de leerlingen stralen!

Het Bewaarde Land – groep 5

De komende weken gaan alle kinderen uit groep 5 van basisschool Wandelbos deelnemen aan Het Bewaarde Land (www.hetbewaardeland.nl) , een natuurbelevingsproject dat wordt georganiseerd door IVN Natuurbeleving.

Het programma houdt in dat naast een aantal activiteiten in de klas, drie dagen buiten worden doorgebracht in het natuurgebied Loonse en Drunense duinen. Daar worden de kinderen in kleine groepjes begeleid en worden ze vertrouwd gemaakt met wat er in de natuur te ontdekken en te beleven is. Ook wordt er op deze dagen gewerkt aan de groepsdynamiek. Dat is ook de reden dat we ervoor gekozen hebben om dat in het begin van het jaar te organiseren.  De drie buitendagen zijn op drie achtereenvolgende dinsdagen: 3, 10 en 17 september.  We zijn voor deze dagen nog op zoek naar ouders/vrienden/familieleden die de kinderen kunnen brengen en halen bij Het Bewaarde Land. Wanneer u kunt laat het dan even aan een leerkracht van groep 5 weten.

Nieuws vanuit groep 8

Aloha!
We zijn er weer! Maar dan in groep 8. En we hebben ons plekje gevonden. Op maandag tot en met donderdag bij juf Carla en op vrijdag bij Melanie. De klas is lekker opgeruimd, we hebben nieuwe schrijf- en kleurspulletjes gekregen, de school is verbouwd (we mogen binnenkort kijken). En we zijn begonnen met het vullen van onze themahoek over wereldsterren. Vanuit dat thema onderzoeken en leren we de komende periode over de wereld om ons heen.
Dit jaar mogen we ook weer typlessen volgen. Thuis zullen we daar ook tijd aan besteden om ons typdiploma te kunnen halen. Ondertussen gaan we met de werkstuk-wijzer leren hoe we een werkstuk maken die we mogen presenteren tijdens de spreekbeurt.

We gaan ons voorbereiden op de voorleeswedstrijd door leuke leesboeken te kiezen uit de bibliotheek. Die boeken gaan we presenteren in de boekenbabbel. De juf doet een en ander voor aan de hand van het voorleesboek. Een leesboek over Juf Braaksel van Carry Slee. Voor meer boekentips kunnen we bij de juf hulp vragen, maar ook klasgenoten hebben vaak goede leestips. Rüya zei dat ze Juf Braaksel een hartstikke leuk boek vindt. En Sagine komt binnenkort met een voorstel voor het volgende voorleesboek, omdat ze thuis ook veel leuke boeken heeft (gelezen).

Ons eerste groep 8 huiswerk hebben we al in de tas meegenomen. Op maandag is dat taal, lezen met begrip of spelling en op vrijdag is dat rekenen. Twee keer in de week dus. Heel handig in groep 8 is het leren plannen van huiswerk met hulp van een agenda.

Er valt een hoop te doen in groep 8. We hebben al een start gemaakt met reken- en spellingtoetsen om te bekijken bij welke leerdoelen we nog veel, meer of minder mogen werken en leren. Met gezelligheid (op zijn tijd) gaan we dit laatste schooljaar vol goede moed in. We hebben er zin in! Op een leuke manier, zoals met het ‘Spellingloopspel’ in de klas of met groepsvormende activiteiten, zoals het ’Achtste groepers fotospel’.
We zien nu ook al uit naar de uitvoering van onze supertoffe musical in de geweldig mooie aula. Maar welke uitvoering dat wordt, houden we nog even geheim. Eerst hebben we het schoolkamp op het programma staan (vertrek: 7 oktober). We gaan met de fiets, maar meer dan dat weten we nog niet. De eerste dagen zijn fijn verlopen. Die maken we compleet met een heerlijke tostilunch. Groetjes van groep 8.

De ouderkamer van basisschool Wandelbos

Iedere maandag tussen 8.30 uur en 10.00 uur

In de school is een sfeervolle ontmoetingsplek ingericht waar de ouders elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. Alle ouders zijn gedurende het hele jaar op maandag tussen 8.30 uur en 10.00 uur van harte welkom in de ouderkamer.
Tijdens de wekelijkse inloop in de ouderkamer worden verschillende activiteiten georganiseerd. In de Nieuwsbrief van de school en op flyers aan de deur bij de klas ziet u wat er in een bepaalde week te doen is. Wat kunt u zoal verwachten?

Themabijeenkomsten

De themabijeenkomsten zijn bijeenkomsten bedoeld voor alle ouders van de school waarbij informatie wordt gegeven en met elkaar wordt gesproken over onderwerpen die met opvoeding, onderwijs, gezondheid en wonen in de wijk te maken hebben. Regelmatig worden hierbij medewerkers van externe instanties, zoals onder andere de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker uitgenodigd.

Samenwerking met ouders

De betrokkenheid van ouders is heel belangrijk. De school hecht dan ook veel belang aan een goede samenwerking tussen ouders en school. We ondersteunen elkaar. De ouders zijn de natuurlijke opvoeders van hun kind en om die reden de eerste verantwoordelijken. De school heeft in de opvoeding een ondersteunende rol. We noemen dit educatief partnerschap.

Tijdens het werken in de klas zijn er verschillende momenten waarop u als ouder van harte welkom bent. Ouders worden als educatief partner betrokken bij het onderwijs. Samen werken we aan hetzelfde doel: de optimale ontwikkeling van het kind.

Een themaopening of afsluiting

Basisschool Wandelbos werkt aan gezamenlijke thema’s. De kinderen onderzoeken met de leerkracht verschillende aspecten van een bepaald thema. We besteden aandacht aan het onderwerp waarbij de verschillende vakken aan bod komen. We starten binnenkort met het thema in de ruimte/aarde.

Per thema is er een moment waarop ouders de kans krijgen om te zien wat de kinderen hebben geleerd. Dit kan bijvoorbeeld via een opening of afsluiting van een thema zijn, maar het kan ook middels een tentoonstelling of excursie.

Directeur in de ouderkamer

Bij aanvang van ieder thema zijn de ouders van alle groepen welkom in de ouderkamer voor een informeel gesprek met de directeur. Deze bijeenkomsten noemen we: met de directeur aan tafel. We bespreken dan de ontwikkelingen op school.
De bijeenkomsten starten telkens op maandagochtend om 8.30 uur

Data: 
Maandag 26 augustus – maandag 11 november (Intern begeleider sluit aan) – maandag 2 maart – maandag 8 juni

Extra ondersteuning groep 1-2(-3)

Extra ondersteuning op school
Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid om kinderen extra ondersteuning te bieden in een kleiner groepje. Tijdens deze momenten, is er extra aandacht voor de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De groepsleerkracht bekijkt samen met de intern begeleider welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.

Extra ondersteuning thuis/ groepsinstructie in de ouderkamer
Gedurende ieder thema zijn er twee momenten waarop ouders materialen in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. Dit noemen we groepsinstructies. De materialen die de ouders ontvangen, bevatten leuke spelideeën gericht op de reken- en leesvoorwaarden.
Aansluitend aan de groepsinstructies zijn er ouder/kind activiteiten in de ouderkamer. Alle ouders mogen deelnemen aan de groepsinstructies en gebruik maken van de materialen.
Daarnaast zal de groepsleerkracht of de intern begeleider sommige ouders adviseren om gedurende een thema zeker deel te nemen aan deze ouder/kind activiteiten en thuis de ondersteunende activiteiten samen met hun kind te doen. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, krijgt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

De groepsinstructies zijn telkens op maandagochtend 8.30 uur – 9.00 uur en aansluitend de ouder/kind activiteiten tussen 9.00 uur en 9.30 uur.

Data:
Maandag 2 september – maandag 23 september – maandag 21 oktober – maandag 18 november – maandag 20 januari – maandag 17 februari – maandag 9 maart – maandag 30 maart – maandag 11 mei – maandag 15 juni

Gezelschapsspelletjes in groep 1-2

Een aantal keren per jaar starten we de nieuwe week op maandagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur met gezelschapsspelletjes in de klas. Ouders van groep 1-2 zijn dan uitgenodigd om het eerste uurtje in de klas aan te schuiven bij een groepje kinderen en actief deel te nemen.

Data:
Maandag 9 september – maandag 28 oktober – maandag 27 januari -maandag 16 maart – maandag 22 juni

Taallessen in de ouderkamer

Iedere maandagochtend worden er in de ouderkamer taallessen voor volwassenen gegeven. Deze lessen worden verzorg door juffrouw Marja en meneer Jan. Ouders die graag de Nederlandse taal willen leren of die het Nederlands meer willen oefenen kunnen zich op maandagochtend in de ouderkamer opgeven voor de gratis les.
Lessen: iedere maandagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

Nieuws vanuit de MR

Wat doet de MR op basisschool Wandelbos?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen afgevaardigden van ouders/verzorgers en van leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

De ouders/verzorgers en leerkrachten die zitting hebben genomen in de MR, mogen in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar ze kunnen zaken waar ze zich zorgen over maken of waar ze ideeën over hebben op de agenda laten zetten. Hierbij wordt input gevraagd van, voornamelijk, ouders/verzorgers van kinderen van basisschool Het Wandelbos.

Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar de MR instemmingsrecht over heeft:

 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de schoolgids
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan, hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag je als MR ook advies uitbrengen. De MR kan veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de verkeersveiligheid rond de school
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
 • het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • de wijze van opstellen van de rapporten van de kinderen
 • de formatie
 • de begroting
 • het schoolplein

Wie zijn de leden van de MR van basisschool Wandelbos?

Ouders/verzorgers: Dennis Roepan, Tim Chorus en Udo de Been

Leerkrachten: juf Linda, juf Jessy en juf Imme

Hoe kan je als ouder iets ter sprake brengen binnen de MR vergadering?

Als u als ouder/verzorger graag iets besproken wilt hebben in de MR vergadering, dan kunt u dit persoonlijk doorgeven bij één van de leden van de MR. Via mail kan ook: mrwandelbos@xpectprimair.nl.

Ten slotte
De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. Om een standpunt met betrekking tot instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR frequent overleg met de directeur, Roberto van Dalen.

Groet,
mr. Tim Chorus
Voorzitter Medezeggenschapsraad

Scroll naar boven