(Hoog)begaafde leerlingen

De verrijkingsgroep

Sinds dit schooljaar is juffrouw Lies (HB-specialist) één dag in de week (dinsdag) op school om de kinderen van de verrijkingsgroep te begeleiden. Voorheen heette de groep “De Einsteingroep”, maar dit hebben we veranderd in de verrijkingsklas.

De leerkracht van de groep blijft eindverantwoordelijk voor de leerlingen uit zijn klas. De ondersteuning voor de leerkracht en de leerlingen van de HB-specialist is gericht op de inhoud. De HB-specialist kan ook ingezet worden voor een observatie in de klas. De ondersteuning van de HB-specialist is dus tweeledig:

  • Begeleiden en versterken van de vaardigheden van leerlingen.
  • Begeleiden en versterken van leerkrachtvaardigheden.

Onze doelen:

  • Biedt begaafde kinderen extra peers contacten en zijn ze niet bij voorbaat de slimste/beste van de groep.
  • Biedt door omgang met andere begaafde kinderen de mogelijkheid voor reflectie op hun eigen identiteit.
  • Legt een basis voor het aangaan van uitdagingen om verveling en onderpresteren te voorkomen.
  • Leert begaafde kinderen omgaan met drempels, dus niet stoppen als de leerstof moeilijker wordt.
  • Bespreekt met de begaafde leerling wat hij/zij op dit moment nodig heeft om zich op cognitief, sociaal en/of emotioneel gebied verder te groeien/ontwikkelen.
  • Maakt leerlingen bewust van de verschillende manieren van denken. Een leerling leert zo gericht na te denken op analytische, creatieve en praktische wijze.

Aanmelden/evaluatie:

Elke 6 à 8 weken staat er een overleg gepland waarin de afgelopen periode wordt geëvalueerd. Dit overleg wordt 5x per jaar ingepland. Het is de bedoeling dat er wordt teruggekeken naar de afgelopen periode en wordt vooruitgekeken naar de komende periode. Dana (onze IB-er) begeleidt dit overleg. Bij dit overleg zijn ook de leerkracht en de HB-specialist aanwezig. Tijdens het gesprek kan een leerkracht een leerling inbrengen die mogelijk in aanmerking komt voor de verrijkingsgroep. De HB-specialist kan een leerling inbrengen als casus vanuit de verrijkingsgroep. Het doel van de bespreking is om helder te krijgen of de verrijkingsgroep (nog) voldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Organisatie

Samen met de leerlingen worden er doelen gesteld voor een periode van 6 à 8 weken. Na deze periode worden de doelen geëvalueerd en geherformuleerd. De HB-specialist zorgt voor de terugkoppeling naar de leerkracht. Elke leerling heeft een portfolio.

In de groepen 1-2-3 wordt de HB-specialist ingezet voor advies en het versterken van leerkrachtvaardigheden door middel van groepsbezoeken, observaties en coachgesprekken.

De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 worden een keer per week in kleine groep begeleid door de HB-specialist.