Organisatie

Voordat de basisschool zoals we deze nu kennen bestond, had je een aparte kleuterschool en lagere school. Op de lagere school vond je dan de  1e t/m de 6e klas. De 6e klas was de laatste klas voordat leerlingen naar het voortgezet onderwijs gingen. In 1985 veranderde dat en werd de kleuterschool en het lager onderwijs samengevoegd tot het basisonderwijs. Sinds die tijd praat men over groep 1 t/m 8. Kinderen bleven altijd in dezelfde samenstelling in hun groep. Vaak veranderde deze samenstelling niet gedurende de hele periode dat een kind op school zat.

Op basisschool Wandelbos werken wij sinds enkele jaren in bouwen; de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Binnen deze bouwen zijn meerder leerjaren actief, en veranderen de samenstellingen van klassen door de week en door de jaren heen. Wij kiezen hiervoor om de sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Onderbouw (groep 1 en 2)

De onderbouw bestaat uit de leerjaren één en twee. Het werken in betekenisvolle situaties staat hier centraal. Op deze wijze sluiten de leerkrachten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De onderbouw bestaat momenteel uit drie groepen met iedere een eigen leerkracht.  Zij worden ondersteund door een onderwijsassistente. De eerste twee jaar veranderen de groepen niet van samenstelling. Dit doen we omdat het voor deze jonge kinderen belangrijk is stabiliteit en rust te ervaren.

Middenbouw (groep 3,4 en 5)

In de middenbouw vindt u de leerjaren drie, vier en vijf. Alle leerlingen uit de middenbouw starten iedere dag in een stamgroep. Deze stamgroep is samengesteld uit leerlingen van alle drie de leerjaren van de middenbouw. De stamgroepen veranderen derhalve ieder jaar van samenstelling. In de stamgroepen wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en wereldoriëntatie. Van 9.00 uur tot 12.15 uur gaan de stamgroepen uiteen in leerjaren om beter aan te kunnen sluiten bij de cognitieve ontwikkeling van uw kind.  Gedurende deze periode ligt de nadruk op taal, rekenen, lezen en spelling. Door middel van schoolbrede projecten wordt er ‘s middags in de  stamgroepen gewerkt aan wereld oriëntatie en sociale vaardigheden. De middenbouw bestaat op dit moment uit drie groepen.

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

De bovenbouw bestaat uit de groepen zes, zeven en acht. Momenteel zijn er twee stamgroepen waarin alle leerjaren zijn vertegenwoordigd. In de ochtend gaan de stamgroepen uiteen in drie leerjaren met alle drie een eigen leerkracht. Dan wordt er gewerkt aan cognitieve vaardigheden zoals taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. In de middag komen de twee stamgroepen bijeen en wordt evenals in de middenbouw aandacht besteed aan  sociale vaardigheden en wereldoriëntatie. In de bovenbouw ligt de focus op een goede overgang naar het voortgezet onderwijs. Plannen en het ontwikkelen van een zelfstandige houding krijgen veel aandacht.