Organisatie

De afgelopen jaren is er onze school veel geëxperimenteerd. Dit heeft geleid tot verschillen in didactisch handelen en leerkrachtvaardigheden. De doorgaande lijn bleek hierdoor niet voldoende gewaarborgd, waardoor de urgentie ontstond om de visie te herijken.

In schooljaar 2018-2019 is er veel gebeurd op basisschool Wandelbos.

We zijn gestart met een professionaliseringstraject, gericht op het ontwikkelen van een heldere managementvisie op leiding geven aan professionals, het creëren van een heldere rol- en taakomschrijving en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Daarnaast is er op teamniveau ingezet op het versterken van de professionele samenwerkingscultuur.

Een visieherijking heeft geleid tot een drietal speerpunten, waar we de komende schooljaren onze focus op gaan leggen. We noemen ze de 3 R’s:

  1. Resultaten
  2. Richting
  3. Ruimtes

Ad 1.  Resultaten (verhogen van de opbrengsten)

Ieder vakgebied wordt vastgelegd in een bouwplan. Dit bouwplan beschrijft het beredeneerd aanbod voor groep 3 tot en met 8 en groep 1-2. Het bouwplan wordt specifiek beschreven voor de leerlijn en de opbrengst en is kaderzettend voor de blokken en de lessen. Het startpunt voor het bouwplan zijn de schoolambities. De onderwijsstrategieën en de differentiatieaanpak worden hierin beschreven.

Aan de hand van een duidelijke structuur in onze kwaliteitscyclus gaan we vier keer per jaar het gesprek aan over onze opbrengsten. Deze gesprekken hebben tot doel om opbrengstgericht en passend onderwijs te organiseren op school-, groeps- en leerlingniveau.

We streven naar een gedegen advisering rondom het uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs. In november wordt en een voorlopig advies gegeven aan onze leerlingen van groep zeven, zodat ouders en kind een indicatie hebben van de verwachting. We geven door dit brede advies, ouders en kind de mogelijkheid om gericht naar toekomstige scholen te kijken.

Onze ambitie is om alle leerlingen op een passende school voor voortgezet onderwijs te krijgen. Daarnaast willen we met onze eindopbrengsten structureel boven de ondergrens uitkomen.

Het kennisniveau dat nodig is om uit te stromen naar het Voortgezet Onderwijs bereiken we door leerdoelen te koppelen aan de dagelijkse werkelijkheid van de kinderen. Als kinderen presteren in overeenstemming met hun kunnen, hun potentieel dat zichtbaar en bekrachtigd wordt, versterkt dit het self-efficacy: het vertrouwen hebben in eigen vermogen om specifiek gedrag in verschillende omstandigheden te managen. De dagelijkse werkelijkheid van kinderen te blijven voeden en de horizon te verbreden sluit daarom naadloos aan bij onze opdracht.

Ad 2.  Richting

Het is van belang dat de directie koersvast blijft en duidelijke prioriteiten stelt. We stellen ons steeds de waarom-vraag en gebruiken onze profielen en kernwaarden voortdurend als onderlegger om de focus te houden op het primaire proces. We houden elkaar scherp door elkaar kritisch te bevragen en elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken. De ontwikkeling van onze leerlingen staat steeds centraal.

Ad 3.  Ruimtes

Onze leerruimtes zijn de afgelopen jaren betekenisvoller en leerrijker ingericht. Zo beschikken we nu over een biolab, een theater en een muzieklokaal. In alle groepen maken we gebruik van een thematafel,om kinderen te stimuleren en uit te nodigen, tot leren te komen.

In de groepen 3 t/m 8 werken we aan de hand van thema’s. De thema’s van de groepen 1-2 sluiten hierop aan. Door af te stemmen en aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen willen we de buitenwereld naar binnen brengen en de wereld van de school naar buiten.

Op school werken we in clusters; de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Binnen deze clusters zijn meerdere leerjaren actief, en veranderen de samenstellingen van klassen door de jaren heen. Wij kiezen hiervoor om de sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Onderbouw (groep 1 en 2)

De onderbouw bestaat uit de leerjaren één en twee. Het werken in betekenisvolle situaties staat hier centraal. Op deze wijze sluiten de leerkrachten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De onderbouw bestaat momenteel uit drie groepen met iedere een eigen leerkracht.  Zij worden ondersteund door een onderwijsassistent. De eerste twee jaar veranderen de groepen niet van samenstelling. Dit doen we omdat het voor deze jonge kinderen belangrijk is stabiliteit en rust te ervaren.

Middenbouw (groep 3,4 en 5)

In de middenbouw vindt u de leerjaren drie, vier en vijf. Sinds schooljaar 2019-2020 hebben we naast 2 groepen 3, een groep 4, een groep 4-5 en een groep 5. De ochtenden staan in het teken van de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en spelling. In de middagen wordt er vooral thematisch gewerkt met de methode Blink. Dit kan en gebeurt steeds vaker klasse overstijgend. Daarnaast zetten we onze experts op de middagen in. Zo krijgen de kinderen naast muziek en beeldend vorming ook nog les in Natuur- en milieueducatie. Sociale vaardigheden komen daarbij ook ruimschoots aan bod.

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

De bovenbouw bestaat uit de groepen zes, zeven en acht. Op dit moment zijn dat 3 groepen, maar in schooljaar 2020-2021 zal hier een groep 6 bijkomen. In de ochtenden wordt in deze groepen, net als in de middenbouw gewerkt aan de basisvaardigheden taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. In de middag wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden en wereldoriëntatie middels de methode Blink. In de bovenbouw ligt de focus op een goede overgang naar het voortgezet onderwijs. Plannen en het ontwikkelen van een zelfstandige houding krijgen veel aandacht. Daarnaast is er aandacht voor Sociaal Media en het ontwikkelen van een huiswerkhouding.