Medezeggenschap

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2018 – 2019

September

 • Er is gesproken over verkeerslessen. Geconstateerd is dat er geen praktijkexamen meer wordt gedaan in groep 7 en 8. De gemeente heeft verkeerslespakketten. Onderzocht wordt of deze interessant zijn voor onze school. In de volgende vergadering komen we hier uitgebreider op terug.
 • In de formatie is een leerkracht een halve dag in de week boventallig gemaakt. Zij helpt, voornamelijk kinderen in groep 3, die motorisch wat zwakker zijn door oefeningen met ze te doen. Ook kinderen die ziek zijn geweest of rust nodig hebben krijgen aandacht. Zij zal ook aandacht besteden aan kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Op maandag zijn er een aantal kinderen van groep 1/2/3 die extra taalles krijgen. De ouders van deze kinderen krijgen hierover iedere maandag instructie. Betrokkenheid van de ouders wordt hiermee gestimuleerd. School geeft ook nog taalles aan ouders.
 • Verder is een terugkoppeling gegeven over de informatieavond voor ouders. De MR en OV hebben hierin een positieve bijdrage geleverd.
 • De laatste stand van zaken over de verkeerssituatie rondom school is besproken. Voorlopig is dit punt afgerond, totdat het weer actueel wordt.
 • Als laatste is er gesproken over de wet AVG in relatie tot de schoolfoto’s. In een volgende vergadering wordt dit uitgebreider besproken.

Oktober

 • Verkeersveiligheid/verkeersles is in de bovenbouwvergadering besproken en er is besloten dit te gaan oppakken. Het belang van verkeersveiligheid en veilig leren fietsen is duidelijk. Groep 7 krijgt in elk geval een verkeersexamen. In eerste instantie theoretisch en indien haalbaar (dit jaar of in de toekomst) ook een praktijkexamen.
 • Het jaarverslag van de MR is goedgekeurd en wordt op de website geplaatst.
 • Er is controle geweest in het kader van de AvG. Een enkel los eindje is opgepakt, verder geen bijzonderheden.
 • De wijzigingen over de vrijwillige ouderbijdrage zijn besproken.
 • De directeur heeft de samenwerking met de directrice van de WipWap verder vormgegeven.
 • De voorzitter en secretaris van de MR gaan naar een bijeenkomst voor alle voorzitters en secretarissen van de stichting Xpect Primair.

December

 • De directeur presenteert zijn meerjarenbegroting 2019 – 2022 door middel van een beknopte presentatie.
 • Er komt een nieuwe directeur bij de WipWap per 1 januari 2019.

Februari

 • Onze vertegenwoordiger van school in de GMR, wordt met ingang van komend schooljaar secretaris van de GMR. Dat betekent dat er een leerkracht wordt gezocht die de school kan vertegenwoordigen in de GMR.
 • De intern begeleider van Wandelbos, is aanwezig om een toelichting te geven op de stand van zaken van het schoolondersteuningsplan en het passend onderwijs.
 • De directeur presenteert het Koersplan van de Stichting. Dit plan vormt de onderlegger voor het schoolplan, dat voortaan loopt van januari tot januari.
 • Het jaarplan 2019 is besproken. Er zijn geen opmerkingen over.
 • Twee MR-leden hebben een beginnerscursus Medezeggenschap op scholen gevolgd. Door middel van een presentatie hebben zij verteld wat er aan de orde is geweest in de training.

Maart

 • Schoolfoto: het MT kan zich erin vinden dat deze voortaan aan het begin van het schooljaar wordt genomen. Voor dit schooljaar blijft 25 februari uiteraard staan, maar in het schooljaar 2019-2020 wordt de foto aan het begin van het jaar al genomen.
 • Er zijn twee vacatures in de personeelsgeleding van de MR en er komt een vacature in de oudergeleding.
 • Koersplan Xpect Primair (2019-2023): vanuit de GMR is het verzoek gekomen om te reageren op het Koersplan. Dit is gedaan tijdens de vergadering.

Mei

 • Het overzicht ‘Onderwijstijd en vakantierooster 2019 – 2020’ is toegelicht.
 • De directeur heeft een sheet gepresenteerd met de prognose voor de komende jaren.
 • Er is gesproken over de groepsbezetting voor de schooljaren 2019 – 2023.
 • Met zo’n grote groei is het noodzakelijk het schoolgebouw anders in te richten en alle ruimtes zo goed mogelijk te benutten. De directeur geeft een toelichting op de plannen hiervoor.
 • Er is een quickscan RI&E onder de leerkrachten uitgevoerd; de uitkomsten hiervan zijn besproken.
 • Er zijn twee kandidaten voor de twee vacatures in de personeelsgeleding van de MR. Ook is er een kandidaat voor de vacature in de oudergeleding. Deze laatste heeft zich voorgesteld. 

Juni

Belangrijkste punt dat besproken was, ging over de taakverdeling binnen de MR. In verband met vertrek van de huidige secretaris (vanuit oudergeleding), is er een nieuw MR-lid bij de oudergeleding gekomen, die tevens gekozen is als secretaris. Twee leden van de personeelsgeleding maken plaats voor twee nieuwe leerkrachten die de MR willen versterken. Ook is gesproken over de informatie-uitwisseling tussen de MR en GMR, nu bekend is dat de vertegenwoordiger vanuit school in de GMR, nu secretaris is geworden van de GMR en daardoor de school niet meer kan vertegenwoordigen.