Medezeggenschap

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019-2020

September

1. Jaarverslag MR 2018-2019 is besproken. Wat is de status m.b.t. verkeersveiligheid? Dit i.v.m. stijging verkeersongelukken. Hoe om te gaan met kinderen die niet kunnen fietsen / geen fiets hebben (fietsexamen)? Dit moet bespreekbaar gemaakt worden en dan vervolgacties.
2. Informatieavond is redelijk tot goed bezocht.
3. De onderbouw is gestart met 2 klasse ouders. Intern is niet geheel duidelijk hoe dit werkt.
4. Er zijn App’s bekeken om nog het laatste nieuws door te geven, inmiddels bij 1 App uit.
5. Er is met de BLINK methode begonnen (wereldoriëntatie). De eerste geluiden zijn positief.

November

1. Roberto geeft een PowerPoint presentatie van het schoolplan 2019-2013. De hoofdlijnen zijn duidelijk toegelicht. Vanuit de MR waren en geen op- of aanmerkingen. De MR reageerde positief en stemde in. Er komt een hand out van de presentatie.
2. 18 t/m 22 november is de week tegen kindermishandeling (staat in nieuwsbrief). De campagne heeft vooral betrekking op bewustwording. De Wethouder opent deze week bij onze school, Jeugdjournaal zal ook aanwezig zijn.
3. School app is begonnen, de 1e reacties zijn positief. Eind december volgt evaluatie. Februari/maart 2020 zullen inschrijvingen voor schoolgesprekken via de app plaats vinden.
4. Leraren zijn bezig met Irisconnect. Zelf filmen om te reflecteren (ook bekeken in clusters i.v.m. feedback)

Januari

1. Roberto presenteert de begroting 2019-2023. Er word eerst een duidelijke uitleg gegeven over de bezetting/structuur/visie van de school. Vervolgens worden de cijfers getoond en hier word uitleg over gegeven. Het is een helder/positief verhaal en er zijn verder geen opmerkingen vanuit de vergadering.
2. Jessy heeft een MR bijeenkomst bijgewoond en als interessant/leerzaam ervaren. Ze heeft een werkplan toegelicht en dit werkplan zal als leidraad voor de komende agenda’s dienen (rode draad). Jessy heeft het werkplan gemaild en voor de volgende vergaderingen zullen punten uit dit werkplan in de agenda ingepast worden (indien van toepassing).

Februari

1. De volgende acties hebben plaatsgevonden n.a.v. rondvraag ouders:
Dennis: hoe is de keuze tot stand gekomen om de verkeerslessen vanaf groep 7 te doen? Dit is landelijk beleid. Praktisch en theoretisch examen, dit jaar voor het eerst praktisch (mits te organiseren).
Dennis: is er behoefte om Engels te geven op school? Actie: Linda zal bij Roberto polsen/onder de aandacht brengen (wanneer wel/niet?) Schoolbreed afgesproken om vanaf groep 7 te doen, geen aanpassing.
Dennis, Wat is beleid m.b.t huiswerk? Als er geen huiswerk word gegeven is er dan een grote kloof als de kinderen naar de middelbare school gaan? Bij bovenbouw word er steeds meer huiswerk gegeven. Actie: Linda legt de vraag bij Roberto neer. Passend voor de leerlingen, achterhaald beleid zoals we het hebben. Vanaf volgend schooljaar standaard huiswerk in groep 7 en 8. Op maandag huiswerk op taal en rekenen, op vrijdag wordt het ingeleverd. Het beleid wordt aangepast door Roberto in de schoolgids.
2. Punten werkplan zijn akkoord bevonden. Elke MR-vergadering bekijken welke punten er staan en wie er uitgenodigd mogen worden.
3. De tocht naar WII-stadion was succesvoller dan verwacht. Vrijdag is het team in overleg gegaan over wat er kan gebeuren binnen basisschool Wandelbos om de werkdruk te verlagen. Ouders zijn niet erg op de hoogte hoe de situatie rondom leraren tekort hier op school is. Wanneer het hun kind aangaat zou bijvoorbeeld een bericht op Parro gewenst zijn, ook zouden ze graag willen weten wanneer er een invaller voor hun klas staat. Algemene afwezigheden zouden evt. in nieuwsbrief geplaatst kunnen worden. Communicatie naar ouders toe geeft waarschijnlijk meer begrip op de afgelopen stakingen.
4. Ouders hadden veel feedback na de presentatie van Roberto van het meerjarenplan. Deze feedback kon niet duidelijk terug gegeven worden. Ook blijven er nog vragen staan m.b.t. waarom pas zo laat Engels aanbieden, en waarom is er geen techniekaanbod? Daarnaast mag het concreter voor de ouders beschreven worden (hoe ziet dit er dan uit?) Besproken hoe we ouders meer instemming kunnen geven van te voren  middels het organiseren van een avond waarin ouders hun mening kunnen geven. Vergelijkbaar met een eerdere avond van vorig jaar rondom het schoolplan.

maart

1. Tim gaat stoppen als voorzitter. Dennis heeft aangegeven graag de nieuwe voorzitter te worden, hij heeft deze rol op dit overleg al ingevuld.
2. Net voor het overleg werd via de politiek bekend gemaakt dat t/m 28 april de scholen (grotendeels) dicht zullen zijn i.v.m. Corona.
3. Via Xpectprimair word aangegeven dat kinderen die in lastige thuissituaties zitten toch naar school kunnen (dit was in eerste instantie alleen voor kinderen waarbij minimaal 1 ouder een vitale functie heeft). Deze kinderen in een kwetsbare omgeving worden omschreven als code rood kinderen. Iedere leerkracht heeft een lijst gemaakt met kinderen die in een dergelijke situatie zitten. Deze lijst gaat naar Dana en word besproken met Roberto, met deze lijst word heel zorgvuldig omgegaan.
4. Jaarplan 2020 ligt bij het bestuur en is goed gekeurd.
5. Wandelbos festival gaat niet door.
6. Toets week:18 mei – 5 juni zijn de eindtoetsen (e toetsen). Eindtoetsen groep 8 zullen niet
afgenomen worden, advies leerkracht is bindend. Roberto geeft aan dat er geen kinderen zullen doubleren door effecten van het Coronavirus. Overige (eind) resultaten zullen alleen intern besproken worden (hoe dit verder vorm te geven zal intern besproken te worden).
7. Roberto geeft aan dat de Parro app gezien de huidige situatie heel goed uitkomt (breed veel positieve geluiden hierover).

mei

1. Voorstellen nieuwe MR leden. De nieuwe MR leden (vanuit ouders) waren aanwezig en hebben zich voorgesteld. Ze hebben aangegeven dat ze graag hun steentje bij willen dragen op school. De overige MR leden hebben zich ook voorgesteld en heten Yvette en Siem welkom. Aanvulling: Siem is tot de MR toegetreden.
2. Onderwerp Ouderkamer. Er is eerder een bijeenkomst geweest. Bij bepaalde vraagstukken zal er een bijeenkomst georganiseerd worden. Dit om de MR meer te laten leven en meer betrokkenheid te creëren. Nu zie je vaak dezelfde mensen. Er zal bijvoorbeeld rond de herfstvakantie een enquête uitgezet worden. Bij Expect zal er geïnformeerd worden of hier ideeën over zijn (Marketingafdeling, het bestuur kan adviseren). Aanvulling: I.v.m. Corona niet doorgegaan.
3. Roberto presenteert de formatie (gebeurt aan het begin van het overleg). De presentatie kan bij Roberto opgevraagd worden, indien gewenst. Enkele punten die gepresenteerd en besproken zijn: A) Organisatie gaat altijd voor persoonlijk belang. B) Groepen worden niet te groot, gemiddeld 23.5 leerlingen (12 i.p.v. 11 groepen). C) Externe experts worden graag behouden. D) Docenten per klas zijn voorgesteld. E) Werkdrukgelden is uitgelegd, is voor werkdrukverlichting en kleinere klassen. F) Vrijdagmiddag geen geplande activiteiten. Dennis vraagt hoe er tegen verrijking aangekeken word. Linda en Jessy reageren hierop, dit zal meer vanuit de leraren komen dan afzonderen (het betreft een zeer kleine groep).

Juni

1. Nieuwe kandidaten MR: aantal leerkrachten en ouders moet gelijk zijn. Er mag zich dus 1 iemand verkiesbaar stellen. Mochten beide kandidaten willen dan komt er een verkiezing. Er is ook 1 plek in de GMR. Het nieuwe jaar komt er meteen op de agenda dat er een verkiezing plaats moet vinden. Allebei een stukje in de nieuwsbrief schrijven, brieven uitdelen en stembus in de school.
2. Oudercafe: er is vanuit het bestuur niemand die ons kan helpen voor een enquette. Begin schooljaar een oudertevredenheidsonderzoek( voor 1 okt) je kunt hier nog vragen in opnemen, op de eerste vergadering vragen opstellen en aanleveren bij Roberto zodat hij dit onderzoek zo snel mogelijk uit kan zetten, misschien daar al informatie uithalen? Misschien alleen keuzes, 5 opties over themas aangeven en de 6de open laten. Resultaten oudertevredenheidsonderzoek zijn binnen 2 weken bekent. Laten wij beetje peilen bij ouders wat er leeft zodat wij vragen kunnen bedenken.
3. subsidie aangevraagd inhaalprogramma’s achterstanden, 900 euro per leerling, wij mogen dat voor 20 procent van onze leerlingen. Voor 50 leerlingen heeft hij geld aangevraagd. Dat geld gaat naar 2 verlengde schooldagen op ma en do, voor leerlingen waar wij van aan kunnen tonen dat de vaardigheidsgroei is achtergebleven dan wij hadden gedacht. Ook ivm corona. Ahv toetsen, leerkrachtobservaties. Mits ouders daarmee instemmen. Wordt gegeven door leerkrachten van de bovenbouw die dat willen, zij worden daar ook voor betaald. Voor de groepen 5,6,7 en 8. Tot kerst, wij hebben het voor 25 leerlingen weggezet maar dan voor heel jaar. Is vanuit de gemeente door de Corona. Achteraf wel kunnen laten zien dat leerlingen wel gegroeid zijn.
4. Er zijn volgend jaar misschien onderwerpen die de leerkrachten in de MR kunnen presenteren i.p.v. Roberto. Beetje andere inrichting van de MR vergadering, kritischer, meer punten inbrengen.