Medezeggenschap

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018

September

De nieuwe directeur (Roberto van Dalen) stelt zich voor in de MR. Het jaarverslag van de MR 2016-2017 wordt goedgekeurd en de laatste aanpassingen aan de nieuwe schoolgids zijn gedaan en deze is geplaatst op de website. De directeur is bezig met het maken van een meerjarenbegroting. Investeringen voor de komende jaren worden hierin opgenomen. Het is goed om te kunnen vermelden dat Wandelbos een financieel gezonde school is. De kindercampus en passend onderwijs zijn vaste agendapunten. Tevens is er gesproken over de verkeersveiligheid rondom de school en is het luizenprotocol aangepast.

Oktober

Vergadering is vervallen.

December

Voor het eerst is er een meerjarenbegroting (2018-2021) gemaakt. Voorheen werd de begroting voor een jaar gemaakt. Een meerjarenbegroting heeft voor- en nadelen. Tekorten en overschotten kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen naar het volgende jaar. De directeur presenteert een beleidsrijke begroting, die rekening houdt met de werkelijke lasten tot nu toe (de maanden aug t/m nov.). Het is een realistische begroting met de visie van school als uitgangspunt en waarbij rekening is gehouden met een prognose van de leerlingaantallen. Naar aanleiding van deze presentatie kwam het ziekteverzuim ter sprake. Dat is op Wandelbos bijzonder laag en dat is zeker een compliment waard.

De directeur is bezig alle groepen een klassenbezoek te brengen. Hij doet dat samen met de IB’er en een onderwijsadviseur die directeuren begeleidt. Zij bekijken waar de behoefte ligt in de groepen met als doel het verhogen van de onderwijskwaliteit.

Er is een groepje gestart dat zich buigt over de herinrichting van het schoolplein. Er worden drie wadi’s aangelegd met als doel regenwater op te vangen voor hergebruik. Een wadi is een beplante greppel met een doorlatende bodem. Hierdoor leert iedereen bewust om te gaan met water. Het idee komt van een ouder en het is door iedereen enthousiast ontvangen. Het plan is uniek in Tilburg en daarmee is Wandelbos niet alleen een groene school, maar ook een beetje blauw!

Er is gehoor gegeven aan de oproep om te gaan staken. De directeur is samen met tien collega’s naar het Koningsplein in Tilburg geweest voor het manifest.

De Kinderraad is weer opnieuw leven ingeblazen. De kinderen hadden de opdracht gekregen om in hun groep te vragen wat iedereen vindt van het werken in stamgroepen. Ze moesten daar een cijfer aan geven. Ander agendapunt was: ‘Activiteiten op het speelplein’.

Januari

Het arbo/veiligheidsplan is besproken. Dit onderwerp betreft twee onderdelen, waaronder de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De laatste rapportage is van 15 mei 2017. Het Veiligheidsplan personeel staat gepland voor 2019. Er is nu voor het eerst een sociaal veiligheidsplan gemaakt.

Het VVE-aanbod gaat op de schop. Er is een werkgroep opgericht die zich hiermee bezig gaat houden; plannen zijn in ontwikkeling. Het streven is te starten na de zomer; er moet immers een gedegen aanbod zijn.

We hebben gesproken over verkiezingen binnen de MR, omdat de zittingsperiode van twee leden erop zat. Tevens is de taakverdeling besproken.

Maart

Er komt geld beschikbaar vanuit de overheid voor verbeteringen in het basisonderwijs, vooral bedoeld voor het verlagen van de werkdruk. De directeur gaat daarom het gesprek aan met zijn team ‘Hoe ervaren we werkdruk en hoe kunnen we die verlagen?’ Hier wordt een plan voor gemaakt en dat moet worden voorgelegd aan het bestuur. Daarna wordt bekeken waar op ingezet kan worden.

Dit jaar komt er een pratend jaarverslag. De directeur maakt deze eerst voor het management. Er wordt behoorlijk wat gevraagd van school. Alle ontwikkelingen moeten worden verantwoord. Uiteindelijk zal ook een presentatie volgen voor alle ouders.

Verslagen/rapporten: in het MT is de terugkoppeling van de ouders geëvalueerd. Verbeterpunten worden in het komende verslag verwerkt. Het rapport blijft immers in ontwikkeling.

De komende periode worden er meer kinderen doorverwezen naar speciaal onderwijs. Veel scholen gaan nu weer meer doorverwijzen. Het is een trend die voortkomt uit de wet Passend onderwijs. Het blijkt soms moeilijk haalbaar te zijn om passend onderwijs te bieden.

Per 1 mei 2018 treden alle leden van de GMR af, omdat de zittingstermijn van 3 jaar verstreken is. Er mogen zich nieuwe kandidaten aanmelden en ook de zittende kandidaten mogen zich herkiesbaar stellen. Belangstellenden kunnen dit voor 25 maart kenbaar maken. Van onze huidige vertegenwoordigers weten we dat zij zich weer verkiesbaar stellen.

Taakverdeling binnen de MR: Tim wil het voorzitterschap van Adrienne wel overnemen, maar wel nadat hij verkozen is, dus met ingang van komende schoolperiode. Alma wordt secretaris en zal dit per direct overnemen van Ilja. Bibianne blijft de post doen.

Op 25 mei gaat de AVG (Algemene Verordering Gegevenswet) van kracht. Er komt een controle op school en het team krijgt een uitleg. Daarna krijgt de school kort de tijd om eventuele puntjes in orde te maken.

April

De directeur heeft gesproken met het team over hoe het geld, dat ter beschikking is gesteld voor het verlagen van de werkdruk, ingezet zou kunnen worden. Er zijn speerpunten benoemd, maar die moeten nog worden afgetikt via de juiste lijnen. Het is in elk geval een constructief gesprek geweest.

AVG: het bestuur is op school geweest en heeft een rondje gemaakt. Er zijn wat puntjes opgemerkt. Roberto krijgt nog een verslag en naar aanleiding daarvan kan hij actie ondernemen. Over een poosje komt het bestuur opnieuw controleren.

Er is gesproken over het sociaal veiligheidsplan. Beleid wordt gemaakt door de directeur en de IB’er. De vraag wie van het team de functie van vertrouwensfunctionaris op zich wil nemen is uitgezet? Het pestprotocol gaan we opnieuw op de agenda zetten van het team, daarna in de MR.

De directeur heeft met het team over de formatie gesproken met als doel de komende drie jaar vooruit te kijken. Het leerlingenaantal blijft groeien, dus er is goed naar de groepssamenstelling gekeken. De visie van de school moet duidelijk zijn en voorop staan.

De verzuimpool is onvoldoende gevuld. Bij ziekte moeten de kinderen naar huis worden gestuurd of zoals deze week is gebeurd, kinderen worden verdeeld over de klassen. Kinderen naar huis sturen is geen wenselijke optie. De recente stakingen hebben helaas ook nog niet geleid tot een oplossing. De directeur bekijkt de mogelijkheden.

De leerkracht en ouder die al in de GMR zaten, blijven de GMR weer vertegenwoordigen namens Wandelbos, heel fijn.

Mei

Belangrijke agendapunten waren de formatie en de groepsindeling. Ook was er ruimschoots aandacht voor de schoolgids. Daarnaast nog gesproken over taakbeleid en de gehouden ontruimingsoefening.

Juni (5e)

Er heeft zich iemand gemeld van het team voor de functie van vertrouwensfunctionaris. De termijn om te reageren staat nog open, maar als verder niemand zich meldt, wordt dit in werking gezet. Dat wil zeggen, diegene gaat een opleiding volgen en ouders en leerlingen worden geïnformeerd.

De formatie is zo goed als rond en met het team besproken. Extra ondersteuning is gewenst en komt er ook. Ook het extra subsidiegeld moet nog op de juiste wijze besteedt worden. Een leerkracht wordt een dag in de week ambulant evenals een leerkracht die een dag in de week innovatiecoach wordt voor de collega-leerkrachten.

De samenwerking binnen de kindercampus, dus met de speelzaal en het kinderdagverblijf krijgt weer meer aandacht.

Verder is er gesproken over de verkiezingen in de MR, passend onderwijs en de verkeersveiligheid. Geen expliciete bijzonderheden hierover.

Juni (19e)

De schoolkalender en het formatieplaatje zijn klaar en gaat volgende week op papier mee met de kinderen.

Scoll uitslag groep 7/8 is deels binnen, de directeur heeft deze in de vorm van een grafiek. 75% moet positief scoren en dat is gehaald. Duidelijk te zien is dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen.

Het taakoverzicht, urenverantwoording en cao-rooster wordt ter plekke uitgereikt en toegelicht. Er zijn geen opmerkingen en het overzicht ziet er prima uit.

Er waren twee belangstellenden, maar zij hebben aangegeven hun beurt af te wachten. We hoeven dus geen verkiezingen te houden en de zittende MR-leden zijn nu weer voor twee jaar herkozen. Na de zomer zal Tim voorzitter zijn.

De speelplaats is af; komende donderdag of vrijdag verschijnt een stukje in het Brabants Dagblad.

De OV heeft altijd het geld van de ouderbijdrage beheerd; i.v.m. de nieuwe Privacywet gaat dit veranderen en gaat dit voortaan via school.

De voorzittershamer wordt officieel doorgegeven van Adrienne aan Tim.