Uw kind aanmelden

De aanmelding

Voor uw kind op onze school aan de slag kan gaan, moet het eerst worden ingeschreven.
Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden:
Op de “open ochtend” heeft u de mogelijkheid de school in bedrijf te zien en uw kind in te schrijven. De datum van de open ochtend wordt aangekondigd in onze nieuwsbrief en via affiches op school en in de wijk en via het Brabants dagblad. Verder kunt u het hele jaar door een afspraak maken met de directeur om uw kind in te laten schrijven. Maar u mag natuurlijk altijd even binnen komen lopen.

4-jarigen
Bij de inschrijving wordt er een uitgebreide vragenlijst (intakeformulier basisschool Wandelbos) afgenomen door de directeur. Ook wordt er informatie ingewonnen bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Vooraf wordt uiteraard hiervoor aan de ouders/verzorgers schriftelijke om toestemming gevraagd. Afhankelijk van de ingewonnen informatie komt een kind in aanmerking voor plaatsing. Van groot belang hierbij is of uw kind de basisschool zonder al te veel problemen kan doorlopen. Bij twijfel nemen we na schriftelijke toestemming contact op met instanties die voor verheldering kunnen zorgen o.a. het consultatiebureau of audiologisch centrum, bureau vroeghulp.
Plaatsing in een van de kleutergroepen gebeurt na overleg met de leerkrachten van de onderbouw zodat gezorgd kan worden voor een evenwichtige verdeling in de groepen. Ook het moment waarop een kind voor de eerste keer naar school komt gebeurt in overleg met de toekomstige leerkracht van het kind.

5-jarigen en ouder
Bij aanmelding wordt eerst uitvoerig met de ouders gesproken. Hierbij komen aan de orde: van welke school komt de leerling? Hebben de verzorgende gegevens van de vorige school bij zich die wij mogen inzien. Informatie over gedrag, toetsuitslagen, individuele programma’s, eventueel afgenomen onderzoek wordt ingewonnen bij de vorige school na toestemming. Deze informatie wordt verzameld door de directie en aan de Intern begeleider voorgelegd ter bestudering en advisering aan de directie. Indien de informatie te summier is dan volgt overleg om te bezien of er op onze school nog aanvullend onderzoek gedaan moet worden door de Intern begeleider. Dit wordt ook aan de verzorgende verteld. Indien de leerling een verwijzing naar het speciaal onderwijs heeft dan nemen wij zo’n leerling niet aan.

Als alle informatie erop wijst dat de aan te nemen leerling de basisschool kan doorlopen dan volgt overleg over de plaatsing. De Intern begeleider zal indien nodig ondersteuning bieden om de start van de leerling in de groep zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij plaatsing wordt rekening gehouden met niveau, leeftijd, evenwichtige verdeling van jongens/meisjes, het aantal leerlingen per groep. Daarna beslist de directie over de toelaatbaarheid en de plaatsing. Met Ouders wordt de intentieverklaring besproken.
Hierin wordt duidelijk wat ouders en leerlingen mogen verwachten van de school en omgekeerd wat de school verwacht van de ouders en leerlingen.
Er wordt verder gewezen dat ouders door het tekenen van het inschrijvingspapier akkoord gaan met de intentieverklaring en deelname van hun kind aan alle activiteiten van het schoolprogramma. (bv. Gymnastiek, zwemmen, schoolkamp) en met de regels rondom veiligheid, orde en rust in de school zoals deze vermeld staan in de schoolgids. Mocht dit niet tot een akkoord leiden dan zal de leerling niet worden geplaatst.