Uit de MedezeggenschapsRaad van 8 juni

In  de MR vergadering van 8 juni heeft de MR ingestemd met het schoolplan,  schoolgids en de formatie!

Volgende en tevens laatste MR vergadering van dit schooljaar is op maandag 6 juli om 19.00 uur. Welkom!

Op  de agenda staat dan oa evaluatie  verbeterplan, de resultaten van de cito’s, taakbeleid en evaluatie Wandelbosfestival.

Na half 9 sluiten we samen met de OV het schooljaar af!

Scroll naar boven