Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij toetsen het (voorgenomen) beleid van de school, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijsbeleidsplan, het personeelsbeleid, huisvesting, het zorgplan en het Arbo- en veiligheidsbeleid.
Daarnaast geven zij advies en ze leggen eigen initiatieven voor aan de schooldirectie. U kunt hen aanspreken of mailen naar bswandelbosmr@xpectprimair.nl.

De MR heeft het schooljaar 2022-2023 als speerpunt: contact met ouders.

Personeelsgeleding:
Linda van Huijksloot
Cynthia van den Broek

Oudergeleding:
Siem Jimmink
Patricia van der Vlugt

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)
Het schoolbestuur heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Van onze school is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR.

Personeelsgeleding:
Erwin van Broekhoven

Oudergeleding:
Arthur Rijkers

Scroll naar boven