Nieuwsbrief 5 maart 2020

Beste ouders,

Ná een weekje Carnavallen, zijn we afgelopen maandag weer gestart. Het was me het weekje wel met een heleboel onrust door het Coronavirus. De Parro-app blijkt op dit soort momenten goed te werken. Een groot gedeelte van de ouders wordt middels een bericht direct op de hoogte gebracht van de manier waarop we als school met dit virus om kunnen en moeten gaan. De leerkrachten hebben in de klas verteld wat van belang is en kwamen er achter dat al heel veel kinderen precies weten hoe er gehandeld moet worden.

Voor de duidelijkheid hieronder een opsomming uit het protocol, dat speciaal is opgesteld. Uiteraard geldt dit ook voor iedere werknemer op onze school.

Geen klachten:
Kind heeft geen klachten, is niet in een besmet land/regio geweest en/of in contact met een coronapatiënt. Dan is er geen enkele reden om thuis te blijven.

Geen/milde klachten:
Kind heeft geen of milde klachten en is de afgelopen twee weken in een besmet land/regio geweest en/of in contact met een coronapatiënt. Ouder raadpleegt bij twijfel de huisarts. Huisarts zal aangeven of iemand thuis moet blijven of naar school kan. Advies van huisarts wordt gevolgd.

Besmetting kind:
In geval van een besmetting is de GGD leidend en zal de GGD maatregelen treffen en adviezen geven aan onze school. Deze adviezen worden uiteraard gevolgd.

Ongeoorloofd verzuim:
Er is géén reden voor ouders om hun kind(eren) uit angst thuis te houden als er geen klachten zijn. Als ouders er voor kiezen hun kind(eren) toch thuis te houden dan wordt het protocol ongeoorloofd verzuim gevolgd. In dit geval ga ik het gesprek aan met betreffende ouder.

Dan weer terug naar de orde van de dag! De afgelopen week en de komende week worden er kindgesprekken gevoerd. Dit gesprek is bedoeld om inzichtelijk te maken waar uw kind op dit moment staat. Wat gaat goed? Wat verdient nog de aandacht? En hoe reflecteert uw kind op zijn/haar eigen handelen? Daarnaast ontvangt u een toelichting op de gemaakte toetsen.

Naast het in beeld brengen van de ontwikkeling van onze leerlingen, zijn we dit schooljaar ook gestart met de verdere professionalisering van de leerkracht. Het is goed om te weten dat we belang hechten aan ontwikkelen; niet alleen bij de leerlingen, maar bij alle medewerkers. Kijk, ik groei! geldt dan ook voor iedereen die op onze school werkzaam is. Of je nu leerling, onderwijsassistent, conciërge, administratief medewerker, leerkrachtondersteuner, IB-er, vakdocent of directeur bent…..we willen ons allemaal verder ontwikkelen.

In ons nieuwe schoolplan hebben we een Wandelbosleerkrachtenprofiel opgenomen, waarin omschreven staat wat er van een leerkracht op onze school verwacht mag worden. Dit geeft houvast en zorgt ervoor dat het handelen van de leerkracht congruent is aan hetgeen we samen hebben afgesproken. U kunt het profiel terug vinden op onze website onder het kopje “Dit zijn onze profielen”.

Naast dit profiel is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van scholing of cursussen. Ook teamscholing vinden we van groot belang.

Tenslotte hebben we dit schooljaar de Kijkweken ingevoerd. Tijdens deze weken formuleren leerkrachten een leervraag, die gericht is op het didactisch handelen in de klas. Deze leervraag wordt aangescherpt en een observatie door de IB-er of directeur vindt plaats. Er wordt gekeken bij welke collega, expertise gehaald/gebracht kan/moet worden. Tijdens een collegiale consultatie wordt er dan bij elkaar in de klas gekeken om van elkaar te leren (de zogenaamde Kijkweken). Op deze wijze vergroten we de vakbekwaamheid van de leerkrachten. Er wordt ook gekeken waar we de expertise missen, zodat we als school gericht op zoek kunnen naar deze expertise (de school inhalen).

Ik ben er heel trots op dat we deze stap zetten.

Mooie ontwikkeling op een fijne school!

Tot zover weer. De volgende Nieuwsbrief kunt u op donderdag 19 maart verwachten.

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

Vanuit de verrijkingsgroep:

Het weer (Door: Sven, Stan, Elise, Emile en Meagan)
We hebben met meneer Jeffrey een presentatie over het weer voorbereid. Het was leuk. We moesten leren over: de zon en de wolken.
Ook moesten we voorspellen of er regen kwam. De wind konden we aflezen van een tabel. Het onderzoek ging best wel goed.
Buiten hebben we naar de lucht gekeken en ook foto’s gemaakt van takken en bladeren. We hebben voor een green screen het weerbericht opgenomen.

Nieuws vanuit de middenbouw

Vanuit groep 4:

We hebben in de vakantie meegedaan aan het schaatstoernooi. We moesten onder 2 tunnels doorschaatsen.
En we zijn een paar keer gevallen, maar dat maakt niet uit. We deden de Elfstedentocht en je moest stempels halen.
Als ze zeiden ‘laatste ronde’, moest je ook je laatste ronde doen, maar soms haalde je dat niet.
We moesten een soort parcours doen in het middenveld en je mocht pas beginnen als er een bel af ging.
Je kreeg aan het einde een tasje met briefjes en een medaille erin. Het was een leuke dag.
Toen je wegging, stonden er ook andere groepjes, die gingen ook moeilijkere dingen doen zoals ijshockey.
Groetjes Benthe en Liza.

Scroll naar boven